ผลสำรวจควำมคิดเห็นเนื่องในวันยุติควำมรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก2556


พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550


หัวอกแม่...หัวอกเมีย

มูลนิธิหญิงชายฯ รณรงค์วันสตรีสากล


วอนทุกบริษัทมีมาตรการลดพฤติกรรมลูกจ้าง "ดื่มเหล้า เล่นพนัน"

วันที่ 1 พฤษภาคม 2015/ อ่าน 124

 มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล จับมือภาคี จัดกิจกรรมเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ชูคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงาน หวังนำไปสู่ความมั่นคงทั้งนายจ้างลูกจ้าง ด้านผู้ใช้แรงงาน วอนทุกบริษัทมีมาตรการลดพฤติกรรมการดื่มน้ำเมาและเลิกพนัน

กทม.จับมือเครือข่ายงดเหล้าห้ามเมาเขตสาดน้ำ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2015/ อ่าน 114

 กทม.จับมือเครือข่ายงดเหล้า รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย ไม่ลวนลาม-ฉวยโอกาส บังคับใช้กฎหมายจับปรับจริงหวังลดอุบัติเหตุสูญเสีย 

หญิงชายร่วมสร้างความเท่าเทียม
Women and Men-together for equality


มูลนิธิหญิงชายก้าวไกลเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่มุ่งเน้นการสร้างความเสมอภาคระหว่างเพศ โดยการปรับเปลี่ยนทัศนคติแบบชายเป็นใหญ่ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทั้งหญิงและชายในการแก้ไขและป้องกันปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากอคติทางเพศ โดยเฉพาะปัญหาการละเมิดทางเพศ ความรุนแรงในครอบครัว และส่งเสริมภาคีเครือข่าย ชุมชน กลไกรัฐ เพื่อร่วมแก้ไขและป้องกันปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มูลนิธิหญิงชายก้าวไกลให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ทั้งหญิงและชาย ในปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และการถูกละเมิดทางเพศ

  • ให้คำปรึกษากับผู้ชายที่ต้องการปรับเปลี่ยนตัวเองและร่วมแก้ไขปัญหา โดยผู้ชายที่ผ่านพ้นปัญหา วันพุธ พฤหัสบดี ศุกร์

  • ให้คำปรึกษากับผู้หญิงที่ประสบปัญหา โดยผู้หญิงที่ผ่านพ้นปัญหา วันอังคาร พฤหัสบดี

  • ให้คำปรึกษา โดยทนายความและนักสังคมสงเคราะห์ วันจันทร์ พุธ ศุกร์

เวลา 9.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดและวันนักขัตฤกษ์
โทรศัพท์ 0 2513 2889