ข้อมูลองค์กร

 

"หญิงชายร่วมสร้างความเท่าเทียม"
Women and Men-together for equality


วิสัยทัศน์ (vision)

     หญิงชายมีส่วนร่วมในการแก้ไขและป้องกันปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากอคติทางเพศ และปรับเปลี่ยนทัศนคติแบบชายเป็นใหญ่ เพื่อนำไปสู่ความเสมอภาคระหว่างเพศ

พันธกิจ

พันธกิจที่ 1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างหญิงชาย
     พัฒนากลไกการฟื้นฟูผู้ชายที่กระทำความรุนแรงและผู้หญิงที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหญิงชายในทุกมิติ รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขและป้องกันปัญหา ทั้งที่เกิดจากอคติทางเพศ และที่เกิดจากปัจจัยกระตุ้นแวดล้อม  เช่น  จากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค่านิยมบริโภคนิยม สื่อลามก สื่อที่มีความรุนแรงหรือมีอคติทางเพศ
พันธกิจที่ 2 สร้างความเข้าใจและปรับเปลี่ยนทัศนคติแบบชายเป็นใหญ่ 
     พัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการทำงาน เพื่อรณรงค์เผยแพร่สร้างความเข้าใจ และสร้างความตระหนัก นำมาสู่การปรับเปลี่ยนทัศนคติแบบชายเป็นใหญ่ทั้งในระดับบุคคล ชุมชน และสังคม
พันธกิจที่ 3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและผู้ชาย
     สนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายชุมชน กลไกสหวิชาชีพ ให้มีการบูรณาการร่วมกันในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและผู้ชาย
พันธกิจที่ 4 การผลักดันนโยบายที่เกี่ยวข้อง
     ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายต่างๆ ได้แก่ เครือข่ายผู้ชาย เครือข่ายผู้หญิง เครือข่ายชุมชน เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบ เครือข่ายแรงงาน รวมถึงเครือข่ายภาครัฐและเอกชนอื่นๆ ให้มีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากอคติทางเพศ

กิจกรรม

1. บริการสายด่วนให้คำปรึกษาผู้ชายและผู้หญิงผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 0 2513 2889

2. พัฒนารูปแบบการฟื้นฟูผู้ชายที่กระทำความรุนแรงในครอบครัว

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างหญิงชาย

4. เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากอคติทางเพศ ทั้งเครือข่ายชุมชน เครือข่ายภาครัฐ โดยเฉพาะเครือข่ายผู้ชายต้นแบบที่ไม่ใช้ความรุนแรง เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบ เครือข่ายทนายความ เครือข่ายสหวิชาชีพ และเครือข่ายเยาวชน

5. พัฒนาองค์ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้จากการทำงานรณรงค์เผยแพร่ต่อสาธารณชนในวันสำคัญเกี่ยวกับผู้หญิงและตามสถานการณ์

 

ละครหญิงชายร่วมสร้างความเท่าเทียม ในงานแถลงข่าวเปิดตัวมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล
1 กรกฎาคม 2553 ณ หอประชุมจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ โดยเครือข่ายละครรณรงค์ดีดี้ดี

มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล (มญช.) 50/6 รัชดาภิเษก 42-44 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 Women and Men Progressive Movement Foundation 50/6 Ratchadaphisek 42-44 Rd., Chandrakasem , Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand. Tel. 0 2513 2889 fax 0 2513 2856 e-mail : info@wmp.or.th
Admin